Vedtekter

Vedtekter for Stiftelsen Fritz Røeds minnefond

§ 1 Fondets navn er Stiftelsen Fritz Røeds Minnefond.

§ 2 Fondets grunnkapital ved opprettelsen er kr. 100.000,-

§ 3 Fondets formål er å fremme interesse og forståelse for billedkunst, kunsthåndverk og Fritz Røeds kunstneriske virksomhet spesielt, gjennom forskning, formidling og kulturutveksling mellom og Norge og Italia.

§ 4 Fondets avkastning skal henholdsvis deles ut i form av et stipend hvert annet år, og til dekning av kostnader i forbindelse med videre leie av Capella St. Catherina (Fritz Røeds atelier) i Villa Faraldi.

  • Stipendet deles ut til en kunstner for studieopphold i Villa Faraldi samt deltakelse på Villa Faraldis kulturfestival, eller formidling av Fritz Røeds kunstneriske virksomhet (utstilling, dokumentasjon o.l.). Det kan også avsettes midler til andre formål som er i overenstemmelse med § 3. 
  • Tildeling av stipendet foretas hvert annet år på bakgrunn av innkomne forslag. Første gang i desember 2006.

§ 5 Fondets styre består av:

  • 3 representanter for Fritz Røeds familie
  • 1 advokat oppnevnt av familien
  • 1 billedkunstner oppnevnt av familien

§ 6 Fondets tildelinger skal anbringes innenfor de til enhver tid gjeldende bestemmelser, jmf. stiftelsesloven. Grunnkapitalen skal stå urørt.

§ 7 Omgjøring av vedtektene kan foretas av fondets styre. Omgjøring av vedtektene kan kun foretas ved 2/3-dels flertall i styret. Omgjøring må ikke skje i strid med fondets formålsbestemmelse.

§ 8 I den utstrekning ikke annet er bestemt i fondets statutter, gjelder bestemmelsene i lov av 23.mai 1980 nr. 11, stiftelsesloven.           

Hvasser 30.09.04

Sunniva Røed Marroquin

Kristin Røed

Kari Fostervoll

Stiftelsen Fritz Røeds Minnefond v/ Kristin Røed, Motellveien 6B, 3148 Hvasser

Stiftelsen Fritz Røeds Minnefond, konto nr. 3207 34 73496,
IBAN: NO78 3207 3473 496,
Bankforbindelse: Sparebank 1 SR-Bank

Tlf: +47 957 01 168  Organisasjonsnr:  887 615 632